Obrazek
19mar

PFRON 2018-21

 

Biała Podlaska 17.10.2018 r.

 

 

PROTOKÓŁ z OTWARCIA OFERT

W związku z ogłoszonym  zapytaniem ofertowym nr 2/2018 z dnia 10.10. 2018 roku , dotyczącym realizacji projektu współfinansowanego przez PFRON-  „WSPÓLNY ŚWIAT- kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej”, w dniu 17.10.2018 r. komisja w składzie:

 1. Prezes  Stowarzyszenia  Anna Chwałek- przewodniczący komisji,
 2. Dyrektor Ośrodka Terapii  Marta Łukowska-Almaszy- członek komisji,
 3. Koordynator projektu Ewa Chamicewicz- członek komisji

dokonała oceny i wyboru nadesłanej oferty.

W  odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła  1 oferta:

 1. Beata Bielecka- w zakresie prowadzenia terapii logopedycznej.  Oferta   spełnia wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia.

 

Powyższą  ofertę przyjęto do realizacji.

 

 


 

Biała Podlaska 10.10.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

(dotyczy realizacji projektu PFRON)

I. ZAMAWIAJĄCY

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY  i DZIECIOM AUTYSTYCZNYM oraz MŁODZIEŻY i DZIECIOM o POKREWNYCH ZABURZENIACH  „WSPÓLNY  ŚWIAT”

ul. Pokoju 22, 21-500 Biała Podlaska

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu terapii logopedycznej- zajęcia indywidualne

2. Wymagania dotyczące prowadzących terapie:

– ukończone studia na kierunku Logopedia oraz doświadczenie w pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi z autyzmem.

3. . Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 18.10.2018 do 31.03.2021 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać opis wykształcenia i kwalifikacji oferenta,

– zawierać opis doświadczenia w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym osobami z autyzmem,

– być czytelnie podpisana przez oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 22 do dnia 17.10.2018 r.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  18.10.2018 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.wspolnyswiat.org

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wspolnyswiat.org

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Wykształcenie kierunkowe- 30 %,
 2. Doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem- 70 %.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wspolnyswiat.org.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 509 846 511.

 

 


 

Biała Podlaska 26.03.2018 r.

 

PROTOKÓŁ z OTWARCIA OFERT

W związku z ogłoszonym  zapytaniem ofertowym nr 1/2018 z dnia 15 marca 2018 roku , dotyczącym realizacji projektu współfinansowanego przez PFRON-  „WSPÓLNY ŚWIAT- kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej”, w dniu 26.03.2018 r. komisja w składzie:

 1. Prezes  Stowarzyszenia  Anna Chwałek- przewodniczący komisji,
 2. Dyrektor Ośrodka Terapii  Marta Łukowska-Almaszy- członek komisji,
 3. Koordynator projektu Ewa Chamicewicz- członek komisji

dokonała oceny i wyboru nadesłanych ofert.

W  odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły  4 oferty:

 1. Daria Kalinowska- w zakresie prowadzenia terapii pedagogicznej i terapii w sali doświadczania świata. Oferta   spełnia wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia.
 2. Sylwia Trzeciak- w zakresie prowadzenia terapii pedagogicznej i terapii w sali doświadczania świata. Oferta   spełnia wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia.
 3. Ewelina Zaniewicz -w zakresie prowadzenia terapii pedagogicznej i terapii w sali doświadczania świata.  Oferta   spełnia wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia.
 4. Klaudia Giermańska- w zakresie prowadzenia terapii logopedycznej.  Oferta   spełnia wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia.

 

Powyższe 4 oferty przyjęto do realizacji.

W  zakresie:

– muzykoterapii- brak ofert;

– arteterapii- brak ofert.

 


 

 

Biała Podlaska 15.03.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

(dotyczy realizacji projektu PFRON)

I. ZAMAWIAJĄCY

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY  i DZIECIOM AUTYSTYCZNYM oraz MŁODZIEŻY i DZIECIOM o POKREWNYCH ZABURZENIACH  „WSPÓLNY  ŚWIAT”

ul. Pokoju 22, 21-500 Biała Podlaska

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu terapii:

1.1- terapia pedagogiczna- zajęcia indywidualne;

1.2- terapia logopedyczna- zajęcia indywidualne;

1.3- muzykoterapia- zajęcia indywidualne;

1.4- arteterapia- zajęcia indywidualne;

1.5- terapia w sali doświadczania świata- zajęcia indywidualne;

2. Wymagania dotyczące prowadzących terapie:

2.1- terapia pedagogiczna- ukończone studia na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz co najmniej kurs doskonalący z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem oraz doświadczenie w pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi z autyzmem lub ukończone studia z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i co najmniej kurs doskonalący z zakresu edukacji dziecka z autyzmem oraz doświadczenie w pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi z autyzmem.

2.2- terapia logopedyczna- ukończone studia na kierunku Logopedia, co najmniej kurs doskonalący z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem, oraz doświadczenie w pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi z autyzmem.

2.3- muzykoterapia- ukończone studia na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, co najmniej kurs doskonalący z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem, ukończone szkolenie z zakresu muzykoterapii  oraz doświadczenie w pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi z autyzmem.

2.4- arteterapia- ukończone studia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, co najmniej kurs doskonalący z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem, ukończone szkolenie z zakresu arteterapii oraz doświadczenie w pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi z autyzmem.

2.5- terapia w sali doświadczania świata- ukończone studia na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz co najmniej kurs doskonalący z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem oraz doświadczenie w pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi z autyzmem lub ukończone studia z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i co najmniej kurs doskonalący z zakresu edukacji dziecka z autyzmem oraz doświadczenie w pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi z autyzmem.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.04.2018 do 31.03.2019 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać opis wykształcenia i kwalifikacji oferenta,

– zawierać opis doświadczenia w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym osobami z autyzmem,

– być czytelnie podpisana przez oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 22 do dnia 23.03.2018 r.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  26.03.2018 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.wspolnyswiat.org

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wspolnyswiat.org

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Wykształcenie kierunkowe- 30 %,
 2. Doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem- 70 %.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wspolnyswiat.org.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 509 846 511.


Biała Podlaska 13.03.2018

W dniu 12 marca 2018 roku,  podpisano umowę  pomiędzy PFRON a Stowarzyszeniem WSPÓLNY ŚWIAT, na  realizację  projektu  „WSPÓLNY  ŚWIAT-  kompleksowa  rehabilitacja  dzieci  i  młodzieży  autystycznej”. Projekt w 95 % finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: 01.04.2018- 31.03.2021.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

– terapia pedagogiczna- zajęcia indywidualne;

– terapia psychologiczna- zajęcia indywidualne;

– terapia logopedyczna- zajęcia indywidualne;

– terapia integracji sensorycznej- zajęcia indywidualne;

– muzykoterapia- zajęcia indywidualne;

– arteterapia- zajęcia indywidualne;

– terapia w sali doświadczania świata- zajęcia indywidualne;

– dogoterapia- zajęcia indywidualne;

– fizjoterapia- zajęcia indywidualne;

– terapia EEG Biofeedback- zajęcia indywidualne;

– terapia czaszkowo- krzyżowa- zajęcia indywidualne;

– trening słuchu Tomatisa- zajęcia indywidualne;

– indywidualna stymulacja słuchu Johansena- zajęcia indywidualne;

– zajęcia na basenie- zajęcia grupowe;

– zajęcia metodą Weroniki Sherborne- zajęcia grupowe;

– zajęcia grupowe z muzykoterapii

– hipoterapia- zajęcia indywidualne.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w miesiącach: IV- VI oraz IX- III.

W  związku  z powyższym, Stowarzyszenie  prowadzi rekrutację:

1-      beneficjentów projektu,

2-     pracowników projektu.

1-      Beneficjentami projektu mogą być podopieczni placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie „WSPÓLNY ŚWIAT”- przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka terapii. Beneficjentami będą osoby, które uczestniczyły w projekcie współfinansowanym przez PFRON w okresie wcześniejszym oraz, co roku, 5 osób nowych.

2-      Pracownikami projektu  mogą być osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia danej terapii oraz mający doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje pod nr tel.509846511 lub w siedzibie Stowarzyszenia-

Biała Podlaska, ul. Pokoju 22

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu