10gru

Projekt PL – BY- UA

 

W 2019 roku stowarzyszenie rozpocznie realizację nowego projektu pt.”Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem napograniczu polsko-białoruskim”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Projekt „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim” jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (Program).

Poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów, Program wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na terenach przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Białorusi i Ukrainy. Program odnosi się do czterech celów tematycznych: DZIEDZICTWO, DOSTĘPNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, GRANICE.

Projekt „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT” w ścisłej współpracy z  Departamentem Edukacji Administracji Okręgu Leninskiego miasta Brześć.

 

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób z autyzmem i ich rodzin w obwodzie brzeskim i subregionie bialskim poprzez działania na rzecz poprawy jakości życia i przeciwdziałanie marginalizacji. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury i usług socjalnych i opieki zdrowotnej zarówno po stronie Polskiej jak i białoruskiej.

W wyniku realizacji projektu po stronie polskiej wybudowane zostaną dwa połączone budynki: środowiskowego Domu Pomocy oraz Szkoły Przysposabiającej do pracy

wraz z pomieszczeniami, które w przyszłości będzie można przekształcić i na ich bazie stworzyć Dom Pobytu Stałego dla osób dorosłych z autyzmem. Powstałe budynki wyposażone zostaną w podstawowy sprzęt niezbędny dla ich funkcjonowania.

Po stronie białoruskiej, na bazie Szkoły Specjalnej miasta Brześć powstanie pierwszy na terenie Białorusi Specjalny Ośrodek Pomocy osobom z ASD. W tym celu przeprowadzona zostanie renowacja pomieszczeń oraz ich wyposażenie. Powstałe centrum wsparcia dla osób z autyzmem będzie działało jako punkt pomocy rodzicom i jednocześnie jako ośrodek wsparcia metodologicznego dla nauczycieli.

Przy pomocy ze strony Stowarzyszenia „Wspólny Świat”, które posiada duże doświadczenie we wsparciu dzieci z ASD,  przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli białoruskich w zakresie opieki i nowoczesnych metod terapii dzieci autystycznych. Stowarzyszenie zapewni również staże dla nauczycieli białoruskich w instytucjach prowadzonych przez organizację, tj. w przedszkolu i szkole podstawowej dla dzieci z autyzmem, szkole przyspasabiającej oraz w ośrodku terapii i diagnostyki dzieci z autyzmem.

W ramach działań miękkich projektu zorganizowane zostaną również wizyty dzieci białoruskich w Białej Podlaskiej, gdzie będą mogły wziąć udział w corocznych działaniach dedykowanych Europejskiemu Tygodniowi wiedzy o autyzmie.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług świadczonych na rzecz osób z autyzmem Na bazie infrastruktury i poszerzonej dzięki projektowi sferze usług oferowanej osobom z autyzmem zostaną osiągnięte takie korzyści społeczne w obszarze transgranicznym jak:

–        dostęp do infrastruktury usług socjalnych i opieki zdrowotnej zostanie zwiększona;

–        wzrośnie jakość życia wielu rodzin borykających się z problem autyzmu, dzięki zmniejszeniu ryzyka marginalizacji.

Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa osób z autyzmem i ich rodzin w obszarze objętym projektem. Współpraca zapoczątkowana w trakcie realizacji projektu ma szansę przekształcić się w platformę wymiany.

Beneficjentem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT” z Białej Podlaskiej w Polsce

Partnerem jest Departament Edukacji Administracji Okręgu Leninskiego miasta Brześć na Białorusi

Łączny budżet projektu wynosi 2 309 222,00 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wynosi   1 946 099,22 EUR

Projekt realizowany będzie przez 24 miesiąceKategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu