Obrazek
08sie

Projekt pt.: „WSPÓLNY ŚWIAT-większe szanse”

 

 

Projekt pt.: „WSPÓLNY ŚWIAT-większe szanse”, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0006/16- został oceniony pozytywnie i decyzją  IZ RPO wybrany do dofinansowania.

Projekt  realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne, działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017- 30.06.2020

Grupę docelową tworzyć będą:

1- osoby z autyzmem

2- osoby zagrożone autyzmem

3- otoczenie osób z autyzmem.

Cel główny projektu: wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu autyzmu w Białej Podlaskiej i powiecie bialskim.

Aby osiągnąć cel projektu, zaplanowano zadania:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin i najbliższego otoczenia: porady lekarza psychiatry, lekarza pediatry, specjalisty do spraw żywienia, psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga i prawnika.

2.Usługi wspierające otoczenie osób z autyzmem: grupa wsparcia dla rodziców, grupa wsparcia i spotkania integracyjne dla rodzeństwa dzieci autystycznych.

3. Działania profilaktyczne wspierające rodzinę: badania przesiewowe pod kątem autyzmu dzieci w wieku do 3 lat, badania diagnostyczne pod kątem autyzmu.
4.Usługi interwencyjne-  wizyty domowe w sytuacji kryzysowej (zachowania agresywne i autoagresywne osób z autyzmem).

5. Zajęcia wspierające funkcjonowanie osób z autyzmem w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Planowane rezultaty:

– wczesne rozpoczęcie terapii dające szanse na wypracowanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny lub niewerbalny oraz zwiększenie samodzielności osób z autyzmem,
– zwiększenie szans osób z autyzmem na, w miarę samodzielnie dorosłe życie, przy niewielkiej pomocy otoczenia,
– wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie i asertywności rodzeństwa osób z autyzmem,
– zdobycie pewności siebie, umiejętności walki ze stresem, zbudowanie relacji między rodzicami dotkniętymi tym samym problemem, dających możliwości wspierania się w trudnych sytuacjach.

Szczegółowe informacje na temat projektu i udziału w projekcie:

Stowarzyszenie WSPÓLNY ŚWIAT

21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Pokoju 22

tel. 509 846 511, e-mail: sekretariat@wspolnyswiat.org

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu