Obrazek
16sie

Rekrutacja – projekt: Wspólny Świat – większe szane

 

W związku z podpisaną umową na realizację projektu „WSPÓLNY ŚWIAT- większe szanse”,  zapraszamy do udziału w projekcie : osoby z autyzmem, otoczenie osób z autyzmem, osoby zagrożone autyzmem.


Wsparcie przeznaczone jest dla osób z Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego.

Podczas rekrutacji preferencyjnie traktowane będą:

– rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,

– osoby lub rodziny korzystające z PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 .


Planowane działania:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin i najbliższego otoczenia: porady lekarza psychiatry, lekarza pediatry, specjalisty do spraw żywienia, psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga i prawnika.

2.Usługi wspierające otoczenie osób z autyzmem: grupa wsparcia dla rodziców, grupa wsparcia i spotkania integracyjne dla rodzeństwa dzieci autystycznych.

3. Działania profilaktyczne wspierające rodzinę: badania przesiewowe pod kątem autyzmu dzieci w wieku do 3 lat, badania diagnostyczne pod kątem autyzmu.
4.Usługi interwencyjne-  wizyty domowe w sytuacji kryzysowej (zachowania agresywne i autoagresywne osób z autyzmem).

5. Zajęcia wspierające funkcjonowanie osób z autyzmem w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu i udziału w projekcie:

Stowarzyszenie WSPÓLNY ŚWIAT

21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Pokoju 22

tel. 509 846 511, e-mail: sekretariat@wspolnyswiat.org

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu