29sty

Statut Stowarzyszenia

 

Statut

Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom

Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych

zaburzeniach „Wspólny Świat”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach „Wspólny Świat” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej „Wspólny Świat”.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju i zagranica. Siedzibą Stowarzyszenia „Wspólny Świat” jest Biała Podlaska.

§3

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże cały dochód z prowadzenia tej działalność musi przeznaczać na działalność statutową Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Działalność gospodarcza nie może dominować nad działalnością statutową Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej w tym samym zakresie.

§4

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mogą odpłatnie świadczyć pracę na rzecz Stowarzyszenia na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz innych umów dopuszczonych prawem co nie wyklucza pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników oraz zawierać umowy cywilnoprawne oraz inne umowy dopuszczone prawem.

3. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać osoby nie będące jego członkami (Wolontariusze). Wolontariuszom, którzy wykonują świadczenia na rzecz Stowarzyszenia, można pokrywać koszty związane z wykonaniem tych świadczeń.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność non- profit.


Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§5

Celami działania Stowarzyszenia są:

1. Wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z autyzmem oraz dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym o pokrewnych zaburzeniach.

2. Wszechstronna pomoc rodzinom oraz opiekunom osób autystycznych, a także specjalistom zajmującym się lub pracującym z takimi osobami.

3. Organizowanie i przeprowadzanie różnych form lecznictwa, terapii, edukacji i opieki dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem lub zaburzeniami pokrewnymi.

4. Gromadzenie i przetwarzanie danych na temat autyzmu.

5. Popularyzowanie problemu autyzmu  oraz zaburzeń pokrewnych.

6. Prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi  oraz dla rodzin, opiekunów takich osób.

7. Organizowanie i prowadzenie w różnych formach aktywności zawodowej osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

8. Organizowanie i przeprowadzanie diagnoz w kierunku autyzmu i zaburzeń pokrewnych.

9. Prowadzenie wszechstronnych działań z zakresu oświaty.

10. Tworzenie i prowadzenie różnego typu placówek edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych diagnostyczno-terapeutycznych, leczniczych, zakładów pracy, zakładów aktywności zawodowej, domów opieki dziennej i całodobowej oraz innych placówek dla osób autyzmem oraz dla osób z zaburzeniami pokrewnymi.

§6

Stowarzyszenia realizują swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i przeprowadzanie diagnoz w kierunku autyzmu i zaburzeń pokrewnych.

2. Organizowanie i przeprowadzanie leczenia i terapii dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

3. Organizowanie i prowadzenie edukacji osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi w różnych formach np. szkolnych i pozaszkolnych.

4. Organizowanie i prowadzenie aktywności zawodowej osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

5. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych oraz warsztatów terapii zajęciowej.

6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji i seminariów dla rodziców dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,  specjalistów i innych osób zajmujących się lub opiekujących się takimi osobami.

7. Organizowanie i prowadzenie dokształcania dla osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, osób świadczących pracę na podstawie umów  cywilnoprawnych oraz innych umów. Dokształcanie to obejmuje również udział w szkoleniach, studiach, kursach, seminariach, konferencjach i innych formach edukacji – organizowanych i prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, jak również przez Stowarzyszenie.

8. Gromadzenie i rozpowszechnianie poradników i informatorów dotyczących autyzmu i zaburzeń pokrewnych.

9. Tworzenie i publikowanie materiałów na temat autyzmu i zaburzeń pokrewnych w różnych formach wydawniczych np.  informatory, książki, czasopisma.

10. Prowadzenie rejestru dzieci autystycznych oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat autyzmu i zaburzeń pokrewnych.

11. Inicjowanie współpracy i współpraca z władzami, różnego typu instytucjami, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, instytutami naukowymi, ośrodkami terapeutycznymi i innymi podmiotami, które mogą wspomóc realizację celów.

12. Organizowanie i prowadzenie imprez integracyjnych dla osób autystycznych, ich rodzin, opiekunów, terapeutów i innych osób zajmujących się lub opiekujących się takimi osobami.

13. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz dla ich rodzin i osób zajmujących się lub opiekujących się takimi osobami, a także warsztatów terapii zajęciowej.

14. Organizowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków opieki dziennej  a także całodobowej nad osobami z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia


§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§8

Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.


§9

1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać rodzice lub opiekunowie dzieci autystycznych, a także pełnoletnie osoby autystyczne, które złożą deklarację członkowską na piśmie wraz z pisemną rekomendacją dwóch innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia i zostaną przyjęte.

2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba fizyczna, nie pozbawiona praw publicznych, która złożyła deklarację członkowską na piśmie wraz z pisemną rekomendacją dwóch innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia i zostanie przyjęta.

3. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.

4. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd, po złożeniu przez nich deklaracji wraz z pisemną rekomendacją dwóch innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§10

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybierani,

2. Brać czynny udział w pracach, zebraniach Stowarzyszenia,

3. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,

4. Uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5. Korzystać z wszelkich informacji na temat autyzmu dostępnych w Stowarzyszeniu,

6. Korzystać z dóbr, majątku i wszelkich form działalności stowarzyszenia,

7. Zaskarżać, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.


§11

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. Postępować zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,

2. Płacić składki i wypełniać inne świadczenia obowiązujące na mocy władz Stowarzyszenia,

3. Efektywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.


§12

Członkostwo zwyczajne ustaje przez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

2. Likwidację Stowarzyszenia,

3. Skreślenie lub wykluczenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych Walnych zgromadzeniach, w razie niepłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku, z powodu łamania statutu, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, prowadzenia działań na szkodę Stowarzyszenia lub działań godzących w dobre imię Stowarzyszenia,

4. Członkowi przysługuje odwołanie od w/w decyzji.

5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.Decyzja walnego zebrania jest dla odwołującego ostateczna.


§13

Członkiem wspierającym może być każda osoba zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która deklaruje pomoc finansową lub rzeczową.


§14

1. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

2. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

3. Członek Wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu stowarzyszenia w charakterze obserwatora.

4. Członkostwo wspierające ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się lub pozbawienie uchwałą Zarządu.

5. Członkowi wspierającemu przysługuje odwołanie od w/w decyzji poprzez wniesienie odwołania do walnego zebrania w terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja walnego zebrania jest dla odwołującego ostateczna.

§15

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu, osobie która wniesie wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia.

2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz na Walnym Zebraniu przysługuje mu głos doradczy.

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

4. Członkostwo honorowe ustaje przez rezygnacje lub przez uchwalenie uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§16

Obowiązki członka wspierającego lub honorowego:

1. Członek wspierający lub honorowy ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń.

2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§17

1. Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd Stowarzyszenia, 
Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Ilość bezwzględna wynosi 50% +1.

§18

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych członków ( quorum) z zastrzeżeniem pkt.2.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje walne zebranie w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od wyznaczonego terminu pierwszego walnego zebrania. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

§19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków- w jego skład wchodzą członkowie zwyczajni oraz wspierający i honorowi z głosem doradczym


§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Określenie głównych kierunków i form działalności Stowarzyszenia;

2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych władz Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;

3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych  władz Stowarzyszenia;

4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5. Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;

6. Uchwalanie zmian w statucie oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszeniach;

7. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.

 

§21

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

z własnej inicjatywy,

na wniosek Komisji Rewizyjnej,

na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.

1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania z własnej inicjatywy lub w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku, zwołanie dokonuje Komisja Rewizyjna.

2. O terminach, miejscu i porządku Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia pisemnie na miesiąc przed jego rozpoczęciem wszystkich członków Stowarzyszenia.


§22

1. Zarząd składa się z 3-6 członków.

2. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu wybierając spośród siebie:

prezesa,

jednego lub dwóch zastępców,

sekretarza,

skarbnika,

członka.


1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

przyjmowanie do Stowarzyszenia nowych członków,

realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

kierowanie pracą Stowarzyszenia,

reprezentowanie Stowarzyszenia za zewnątrz,

ustalanie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia i zarządzanie nim,

nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz innych składników majątku,

ustalanie wysokości składek członkowskich,

podejmowanie uchwał o przynależności  do innych organizacji,

skreślanie z listy członków w przypadku opisanych w § 12,

określanie rozmiarów i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Tryb pracy Zarządu określa regulamin.

 

1. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

2. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Vice- Prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną pracę na rzecz Stowarzyszenia.

4. W razie gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji do 2 członków, Zarządu zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w trybie bezwzględnej obecności, co najmniej 3 osób składu osobowego. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Vice- Prezesa.


§23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3  członków, w tym przewodniczącego i sekretarza, którzy nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia.

2. Zadania Komisji Rewizyjnej:

kontrola i ocenianie statutowej,

organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień,

zwołanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w §21 ust.3,

składanie Walnemu Zebraniu Członków  sprawozdania ze swojej działalności oraz oceny działalności Stowarzyszenia i przedstawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz przeprowadzania audytów w Stowarzyszeniu.

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Komisji.

2. W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powoływać nie więcej niż jednego członka składu organu, w przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

3. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawiać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.


Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia


§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

składek członkowskich,

dotacji, darowizn,zapisów,

wpływów z działalności  statutowej,

dochodów z majątku Stowarzyszenia,

ofiarności publicznejz działalności gospodarczej (jeśli jest prowadzona),

innych źródeł.

 

1. Uchwałą walnego zebrania członków wynik finansowy może stanowić odpowiednio:

– przychody roku następnego, lub
– koszty roku następnego, lub
– zwiększenie funduszu statutowego.

1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane na rachunkach bankowych Stowarzyszenia oraz w kasach Stowarzyszenia.

2. Składki członkowskie wpłaca się z góry za cały rok kalendarzowy do końca I kwartału roku kalendarzowego za który są należne. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie proporcjonalnie do liczby miesięcy członkostwa, w termie do końca roku kalendarzowego w którym złożyli deklarację członkowską.

3. Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymywać na własność lub do używania nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.

4. Stowarzyszenie może nabywać odpłatnie lub częściowo odpłatnie nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.

5. Nadwyżka przychodów nad kosztami osiągnięta przez Stowarzyszenie przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.

§25

1. Zabrania się, udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 2 stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi.

2. Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4. Zabrania się zakupu po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§26

Dla ważności Oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz zatwierdzenia umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszeń, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§27

1. Uchwalenie statutu  lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów- 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (quorum).

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od wyznaczonego terminu pierwszego Walnego Zebrania. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

3. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.  Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia stosownego sądu.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu