10maj

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólny Świat”

zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2018 roku
o godz. 1530 w budynku przy ul. Pokoju 22 odbędzie się

walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

członków Stowarzyszenia „Wspólny Świat”.

W przypadku braku qworum II termin zebrania wyznaczony jest na godz. 1600 .

Porządek zebrania oraz materiały i dokumenty udostępnione są do wglądu na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.wspolnyswiat.org) i w pokoju nr 3
w budynku przy ul. Pokoju 22 w dniach od 04.06.2018r.
do 08.06.2018r. w godz. 900– 1500.

 

Biała Podlaska, dnia 15.06.2018r.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Stowarzyszenia „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej w dniu 15 czerwca 2018 roku

1. Otwarcie zebrania, powitanie.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania i protokolanta

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Świat” z działalności za okres kadencji 2014-2018r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Wspólny Świat”  z działalności za okres kadencji 2014-2018r. Przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

9. Dyskusja.

10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Świat” merytorycznego – Uchwała nr 1/2018/W

11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Świat” finansowego – Uchwała nr 2/2018/W

12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej(ocena działalności Stowarzyszenia-Uchwała nr 3/2018/W

13. Udzielenie absolutorium Zarządowi – Uchwała nr 4/2018/W

14. Ustalenie liczby członków zarządu, komisji rewizyjnej – Uchwała nr 5/2018/W

15. Wybory do zarządu i komisji rewizyjnej- Uchwała nr 6/2018/W

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.


Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu