26kwi

Zaproszenie do składania ofert WŚ2/2019

 

Zaproszenie do składania ofert
w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu ofertowym
(Znak sprawy: WŚ 2/2019)

Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym

oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach ”WSPÓLNY ŚWIAT”

ul. Królowej Jadwigi 9/49

21-500 Biała Podlaska

Tytuł/Nazwa

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym ”Budowa budynku mieszkań treningowych z możliwością przekształcenia w dom pobytu stałego dla osób dorosłych z autyzmem w Białej Podlaskiej oraz  budynku szkoły przyspasabiającej do pracy  i  środowiskowego domu samopomocy  w ramach projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim” realizowanym w ramach programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020, współfinansowanego ze środków europejskiego instrumentu sąsiedztwa”.

Tryb udzielenia

zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50.000,00 zł netto prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 roku (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) oraz „Procedur udzielania zamówień przez dotacjobiorców” .

Rodzaj:

Usługa

Data i miejsce

zamieszczenia:

07.05.2019 r.

https://bazakonkurencyjnosci.

funduszeeuropejskie.gov.pl

Termin składania

ofert:

30.05.2019 r. godz. 10.00

Pliki:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert


linki do pobrania oprogramowania

[do obsługi plików]:

zip: http://www.7-zip.org/a/7z1604.exe

pdf: https://get.adobe.com

/pl/reader/

Treść ogłoszenia zamieszczonego

na stronie

https://bazakonkur

encyjnosci.

funduszeeurop

ejskie.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z Otwarcia ofert

Baza Konkurencyjność

 

Ogloszenie_-_WS_2_2019_13.05.2019

 

Informacja_o_pytaniach_i_udzielonych_

odpowiedziach_(17.05.2019).docx

 

Ogloszenie_-_WS_2_2019_(17.05.2019).pdf

 

Zal_Nr_2_do_Zaproszenia_Projektu_umowy_

(wersja ujednolicona_z_dnia_17.05.2019r.).docx

 

Zal_nr_4_do_Zaproszenia_-_Wzor_wykazu_osob_(wersja_

ujednolicona_z_dnia_17.05.2019r.).docx

 

Zaproszenie_do_skladania_ofert_na_uslugi_nadzoru

_inwestorskiego_(wersja_ujednolicona_z dnia_17.05.2019r.).docx

 

Wykaz z Otwarcia ofert.pdf

 

Informacja o ogłoszeniu – po wyborze 28.6.2019

 

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu