26kwi

Zaproszenie do składania ofert WŚ 3/2019

Data publikacji: 19.06.2019 godz.: 12.00

Zaproszenie do składania ofert
w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu ofertowym
(Znak sprawy: WŚ 3/2019)

Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym

oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach ”WSPÓLNY ŚWIAT”

ul. Królowej Jadwigi 9/49

21-500 Biała Podlaska

Tytuł/Nazwa

Wykonanie usługi polegającej na audycie zewnętrznym projektu pod nazwą „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim” realizowanego zgodnie z umową grantową nr PLBU.03.01.00.06-0063/17-00 przez Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” z siedzibą w Białej Podlaskiej (audyt zewnętrzny dotyczy tej części projektu, która jest realizowana przez stronę polską tj. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat”)

Tryb udzielenia

zamówienia:

Podmiot nie jest Zamawiającym w rozumieniu Pzp. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości od 20 000 zł netto do  50 000,00 zł netto włącznie w procedurze rozeznania rynku określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 roku (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) oraz „Procedur udzielania zamówień przez dotacjobiorców” .

Rodzaj:

Usługi audytu

Data i miejsce

zamieszczenia:

19.06.2019 r.

http://www.wspolnyswiat.org/index.php?option=com_content&view=article&id

=1457&Itemid=266j

Termin składania

ofert:

08.07.2019 r. godz. 10.00

Pliki:

linki do pobrania oprogramowania

[do obsługi plików]:

zip: http://www.7zip.org/a/7z1604.exe

pdf: https://get.adobe.com/pl/reader/

Informacja otwarcia oferty

Wykaz złożonych ofert w postępowaniu WŚ 3/2019

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu