26kwi

Zaproszenie do składania ofert WŚ1/2019

Pliki  – Centrum Autyzmu III Etap.zip
Zaproszenie do składania ofert
w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu ofertowym
(Znak sprawy: WŚ 1/2019)

Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym

oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach ”WSPÓLNY ŚWIAT”

ul. Królowej Jadwigi 9/49

21-500 Biała Podlaska

Tytuł/Nazwa

Budowa budynku mieszkań treningowych z możliwością

przekształcenia w dom pobytu stałego dla osób dorosłych

z autyzmem w Białej Podlaskiej oraz  budynku szkoły

przyspasabiającej do pracy  i  środowiskowego domu

samopomocy  w ramach projektu „Rozwój współpracy

transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem

na pograniczu polsko- białoruskim” realizowanym

w ramach programu Współpracy Transgranicznej

POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA2014 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego instrumentu sąsiedztwa.

Tryb udzielenia

zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej

50.000,00 zł netto prowadzone jest zgodnie

z zasadą konkurencyjności określoną

w pkt. 6.4.5.1.Zasady szczególne dla polskich beneficjentów

Podręcznika Programu Współpracy Transgranicznej

Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 oraz

w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności

na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 roku

(MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) oraz „Procedur udzielania

zamówień przez dotacjobiorców” .

Rodzaj:

Roboty budowlane

Data i miejsce

zamieszczenia:

30.04.2019 r.

https://bazakonkurencyjnosci.

funduszeeuropejskie.gov.pl

Termin składania

ofert:

17.06.2019 r. godz. 10.00

Pliki:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

http://www.wspolnyswiat.org/images/

projekty/Budowa_Centrum/

Centrum_Autyzmu_III_Etap.zip

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 7 do Zaproszenia do składania ofert


linki do pobrania oprogramowania

[do obsługi plików]:

zip: http://www.7-zip.org/a/7z1604.exe

pdf: https://get.adobe.com

/pl/reader/

Treść ogłoszenia zamieszczonego

na stronie

https://bazakonkur

encyjnosci.

funduszeeurop

ejskie.gov.pl/

Baza Konkurencyjność

Pytania i Odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania 10.06.2019.docx

 

 

Informacja otwarcia

oferty

Informacja otwarcia

oferty z dnia 17.06.2019.pdf

 

Informacja o wyborze wykonawcy

w postępowaniu  WŚ 1/2019

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu