27cze

Zapytanie ofertowe

Biała Podlaska 20.06.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

(dotyczy realizacji projektu PFRON)

I. ZAMAWIAJĄCY

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY  i DZIECIOM AUTYSTYCZNYM oraz MŁODZIEŻY i DZIECIOM o POKREWNYCH ZABURZENIACH  „WSPÓLNY  ŚWIAT”

ul. Pokoju 22, 21-500 Biała Podlaska

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu terapii:

1.1- terapia pedagogiczna- zajęcia indywidualne;

1.2- terapia psychologiczna- zajęcia indywidualne;

1.3- terapia logopedyczna- zajęcia indywidualne;

1.4- terapia integracji sensorycznej- zajęcia indywidualne;

1.5- muzykoterapia- zajęcia indywidualne;

1.6- arteterapia- zajęcia indywidualne;

1.7- terapia w sali doświadczania świata- zajęcia indywidualne.

 

2. Wymagania dotyczące prowadzących terapie:

1.1- terapia pedagogiczna- pedagog specjalny z doświadczeniem w pracy z dzieckiem autystycznym;

1.2- terapia psychologiczna- psycholog z doświadczeniem w pracy z dzieckiem autystycznym;

1.3- terapia logopedyczna- logopeda z doświadczeniem w pracy z dzieckiem autystycznym ;

1.4- terapia integracji sensorycznej- terapeuta z certyfikatem do prowadzenia tej terapii z doświadczeniem w pracy z dzieckiem autystycznym ;

1.5- muzykoterapia- pedagog z doświadczeniem w pracy z dzieckiem autystycznym ;

1.6- arteterapia- pedagog z doświadczeniem w pracy z dzieckiem autystycznym;

1.7- terapia w sali doświadczania świata- pedagog z doświadczeniem w pracy z dzieckiem autystycznym;

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.09.2017 do 31.03.2018 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać opis wykształcenia i kwalifikacji oferenta,

– zawierać opis doświadczenia w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym osobami z autyzmem,

– być czytelnie podpisana przez oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wspolnyswiat.org ,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 22 do dnia 30.07.2017 r.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  10.08.2017 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.wspolnyswiat.org

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wspolnyswiat.org

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. Wykształcenie kierunkowe- 50 %,
  2. Doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem- 50 %.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wspolnyswiat.org.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 509 846 511.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu