15paź

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu 15.11.2010r. (poniedziałek) o godzinie 16.30
w Ośrodku Terapii przy ul. Pokoju 22 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo
– Wyborcze Członków Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach ?Wspólny Świat? w Białej Podlaskiej.

*W przypadku braku wymaganego quorum Zarząd Stowarzyszenia „Wspólny Świat”zwoła Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

w drugim terminie w tym samym dniu, 30 minut później

od wyznaczonego pierwszego terminu Walnego Zebrania.

*Porządek obrad do wglądu w sekretariacie i na stronie internetowej www.wspolnyswiat.org

Porządek

Walnego Zebrania

Sprawozdawczo-Wyborczego

Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym

oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach

?Wspólny Świat?

w Białej Podlaskiej

w dniu 15 listopada 2010 roku


1. Otwarcie zebrania, powitanie gości.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał.

6. Sprawozdanie Zarządu  Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? (sprawozdanie merytoryczne) za okres kadencji.

7. Ocena działalności Zarządu Stowarzyszenia ?Wspólny Świat?  przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia ?Wspólny Świat”.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? za okres kadencji.

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

10. Wystąpienie zaproszonych gości, dyskusja.

11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? (merytorycznego) za okres kadencji.

12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

13. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

14.  Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

15.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zmiany w Statucie Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? § 27 Rozdział VI Statutu (uchwała nr 9)

b. zmiany w Statucie Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? §24  Rozdział V (uchwała nr 10)

c. zmiany w Statucie Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? §20  Rozdział IV (uchwała nr 11)

d.  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres kadencji (uchwała nr 12)

e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za okres kadencji( uchwała nr13)

f. liczby członków zarządu, komisji rewizyjnej  ( uchwała nr14)

g. wyników wyborów do zarządu, komisji rewizyjnej (uchwała 15)

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu