24lut

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2011

 

Zarząd Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? zawiadamia,
że w dniu 29 marca 2011 roku o godz. 17:00
w Ośrodku Terapii
ul. Pokoju  22

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze
członków naszego Stowarzyszenia

 

Porządek

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz

Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „Wspólny Świat”

w dniu 29 marca 2011

 

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał.

6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Świat”  z działalności za 2010 rok. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7. Ocena działalności Zarządu  Stowarzyszenia  „Wspólny Świat” 
przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia „Wspólny Świat” . Wniosek
w sprawie absolutorium dla Zarządu.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2010 rok.

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

10. Dyskusja.

11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? (merytorycznego i finansowego za 2010 rok).

12. Podjecie decyzji w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia ?Wspólny Świat?.

13. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

14. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu   Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? za 2010 rok.

2) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok.

3) Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010 rok.

15. Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.

W przypadku braku wymaganego quorum Zarząd Stowarzyszenia „Wspólny Świat” zwoła Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie w tym samym dniu, 30 minut później od wyznaczonego pierwszego terminu Walnego Zebrania.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu