06wrz

Projekt „WSPÓLNY ŚWIAT”

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” rozpoczęło realizację projektu ?WSPÓLNY ŚWIAT?.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnychProjekt realizowany jest w okresie od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2012 w siedzibie Stowarzyszenia w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 22.


Cel ogólny projektu- wdrożenie nowych form nauczania w Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych .

W ramach projektu prowadzone będą:

Kształtowanie kompetencji i sprawności językowych i komunikacyjnych;

– Zajęcia metodą Weroniki Sherborne;

– Zajęcia metodą Dennisona;

– Zajęcia metodą Johansena;

– Zajęcia metodą dobrego startu;

– Zajęcia metodą stymulacji systemu taktylnego;

– Zajęcia metodą terapii ręki;

– Zajęcia na basenie;

– Rytmika;

– Biofeedback.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu