24paź

Zap. Ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia (mebli) Środowiskowego Domu Samopomocy Typu D z siedzibą w Białej Podlaskiej

Nr sprawy 2/09/2022/ŚDS

 

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

 


 

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do sali aktywności ruchowej (siłowni) Środowiskowego Domu Samopomocy Typu D z siedzibą w Białej Podlaskiej

Nr sprawy 1/09/2022/ŚDS

 

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

 

Zamawiany sprzęt ma mieć przeznaczenie i gwarancję komercyjną!

 


 

1. Zapytanie Ofertowe – komora hiperbaryczna

2. Odpowiedzi na pytania

4. Lista podmiotów, które złożyły oferty na dostawę komory hiperbarycznej dwuosobowej.

 


 

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom

Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom

O Pokrewnych zaburzeniach

‘WSPÓLNY ŚWIAT”

ul. Królowej Jadwigi 9/49

21-500 Biała Podlaska

NIP: 537-244-85-67

Tel. 509 846 511

Email: sekretariat@wspolnyswiat.org

 

Zapytanie Ofertowe

 

na sprzęt do terapii metodą Tomatisa dla osób, które odbyły przeszkolenie w zakresie w.w. metody

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom

Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom

O Pokrewnych zaburzeniach

‘WSPÓLNY ŚWIAT”

ul. Królowej Jadwigi 9/49

21-500 Biała Podlaska

NIP: 537-244-85-67

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zestaw sprzętu do terapii Metodą Tomatisa dla osób, które odbyły przeszkolenie w zakresie ww metody.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

– Elektroniczne ucho N426c (analogowe przetwarzanie dźwięku – 1 szt.

– odtwarzacz Tascam SS-R100 z kablem XLR x 2XLR i kartą CF – 1 szt.

– materiał muzyczny na nośniku elektronicznym USB (24 bit/48 kHz) – 1 szt.

– słuchawki (typ MBCT-18) – 4 szt.

– rozgałęziacz sygnału AP 4/4 – 1 szt.

– mikrofon z kablem – 1 szt.

– tester słuchawek – 1 szt.

– zestaw do ćwiczeń logopedycznych EVM-4 ze słuchawkami MBCT – 18 i mikrofonem zewnętrznym

– audiometr AD 226 (kalibracja do metody A.Tomatisa) – 1szt.

 

3. Wymagana gwarancja:

Minimum 24 miesiące

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:

– zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21, dni od zamówienia

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Wykonawca może złożyć ofertę na formularzu obowiązującym u wykonawcy

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona na adres:

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom

Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom

O Pokrewnych zaburzeniach

‘WSPÓLNY ŚWIAT”

ul. Królowej Jadwigi 9/49

21-500 Biała Podlaska

lub na adres Email: sekretariat@wspolnyswiat.org

 

 

do dnia 24-07-2020r.

 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

– cena – 80 %

– termin wykonania zamówienia – 10 %

– gwarancja i serwis gwarancyjny i po gwarancyjny – 10%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji można uzyskać

Pod numerem telefonu: 508 714 844

oraz adresem email: sekretariat@wspolnyswiat.org

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

 


 

Zamówienie publiczne powyżej 30 tys. Euro

Tytuł:

Bialskie Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem.

Etap I – Budowa Ośrodka Terapii i Diagnostyki.  Przedszkole dla dzieci z Autyzmem.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj:

Roboty budowlane

Wartość:

Postępowanie o wartości poniżej kwot wynikających z art 11 ust. 8 ustawy Pzp

Data zamieszczenia

Postępowania:

24.10.2017

Termin składania   ofert:

10.11.2017   godz. 9:00

Pliki:

 

 

 

 

 

 

 

 

linki do pobrania oprogramowania [do obsługi plików]:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2. SIWZ z załącznikami.pdf

3. Załączniki do edycji.docx

4. zał. nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Przedmiar robót.zip

5. Odpowiedzi na pytania 1.pdf

6. Odpowiedzi na pytania 1 – załącznik.pdf

7. Odpowiedzi na pytania 2.pdf

 

zip: http://www.7-zip.org/a/7z1604.exe

pdf: https://get.adobe.com/pl/reader/

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf


Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu